Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KUNSTWÆRKET

§ 1
Foreningens navn er Kunstwærket
Binavn og tidligere navn: Kunstforeningen for Herning & Omegn

§ 2
Foreningens formål er at virke til fremme af interessen for kunst

§ 3
Foreningen formål søges fremmed ved:
– Afholdelse af udstillinger, events, happenings, workstudier, foredrag samt eventuelle andre arrangementer som bestyrelsen skønner nærliggende
– Arbejde for, og gerne i tæt samarbejde med kulturlivet, at tilføre Herning spændende, innovativt og udviklende kunst samt være med til at give Herning et kunstnerisk ansigt udadtil.

§ 4
Som medlem kan ordinært optages enkeltpersoner, husstande, erhvervsvirksomheder, institutioner, fonde og offentlige organisationer.
Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden til et kalenderårs udgang.

§ 5
Foreningens regnskabsår er kalenderåret

§ 6
Medlemskontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen.
Der betales forud for et år af gangen.

§ 7
Medlemmerne har, mod forevisning af medlemskort eller anden medlemsdokumentation, adgang til foreningens arrangementer til nedsat pris eller eventuelt uden betaling.

§ 8
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 9 medlemmer valgt ved simpelt flertal.

Generalforsamlingen vælger for 1 år af gangen den samlede bestyrelse, der efterfølgende konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og nedsætter ønskede udvalg.

Generalforsamlingen vælger for 1 år af gangen 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant, kan finde sted.

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i foreningens love anførte bestemmelser.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Sekretæren fører protokol over de på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger.

Beslutninger afgøres når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede og afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9
Foreningen er forpligtet udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

Dispositioner ud over kr. 100.000 kan alene forpligtes ved underskrift af et flertal af bestyrelsesmedlemmer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

Foreningen er berettiget til inden for rammerne af dens økonomiske formåen at indgå aftaler om lejemål eller køb af lokaler til opfyldelse af foreningen formål, ligesom den er berettiget til at modtage og administrere besiddelser af værdier, herunder kunstværker, værdipapirer, fast ejendom og andet, der måtte tilfalde foreningen ved arv eller på anden måde.

§10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved fremsendelse af mail, SMS eller brev til foreningens medlemmer med angivelse af dagorden:

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Aflæggelse af revideret regnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmerne
5) Fastsættelse af kontingentet for det kommende regnskabsår
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Foreningens revidere regnskab skal forelægge senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse og være tilgængelig for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til kassereren.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være indleveret til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen og skal senest 5 dage før generalforsamlingen være tilgængelig for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside ved henvendelse til formanden.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, og således at hvert medlem har én stemme uanset medlemsbidragets størrelse. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til vedtægtsændringer og vedtagelse af foreningens opløsning, at mindst en tiendel af foreningens medlemmer er tilstede og har deltaget i afstemningen samt at forslaget er vedtaget med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, forelægges forslaget til lovændringen på en senere generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – på hvilken det vedkommende forsalg da gyldigt kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor mange medlemmer der har afgivet møde og deltaget i afstemningen.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 20 medlemmer skriftligt fremsender ønske herom. I begæringen skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling. Den afholdes da senest 6 uger efter begæringens fremsættelse og ind-kaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 12
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens ejendele Herning Kommune til anvendelse i overensstemmelse med kunstforeningens formål.

Således vedtaget på fortsættende generalforsamlingen (ekstraordinær generalforsamling), den 20. august 2014 med efterfølgende ændringer på generalforsamlingen den 25. februar 2015