Category Archives: Nyheder

Formandens beretning

Ved generalforsamlingen 25. februar 2015

For mig at se, drejer kunst sig om erkendelser. Personlige såvel som universelle. Kunsten forklarer nød, lidelser og anskuelser. Vi er så heldige, at leve i en del af verden, hvor der er velstand og overskud til at omgive sig med kunst. Vi er omringede af kulturelle tilbud og kunst er på finansloven. Vi skal ikke kæmpe for at få adgang til kunsten. Snarere skal vi kæmpe for at sortere i tilbuddene og vælge hvad der skal få andel i vores tid og opmærksomhed.

Jeg mener at Kunstforeningen for Herning og Omegn nu KUNSTWÆRKET fortjener en plads fremadrettet i kulturlivet iblandt os. Derfor meldte jeg mig som formand for et år siden. Vi lykkedes med at finde en god bestyrelse, og forslag, ambitioner, ideer og reformer stod i kø. Vi klarede en fortsættende generalforsamling i august, hvor bestyrelse, suppleanter, revisorer og dirigent kom på plads. Vi fik vedtaget ændringer, der bl.a. bortskaffede en udlodning.

Og så begyndte det hårde arbejde. Vi har kæmpet for at få medlemmer i foreningen, vi har set en kerne af trofaste gamle medlemmer, der har stået bi. Men vi har totalt fået 4 nye medlemmer. Vi har en medlemsskare på 21 husstandsmedlemsskaber. Vi har planlagt og afholdt 3 arrangementer; Jellingmonumenterne, Artmesse Herning, og i aften Lauritz.com. Alle med et flot fremmøde – så vi ser en interesse. Vi indser desværre, at det er sværere at hverve medlemmer til en forening end vi troede, idet tidsånden snarere dikterer, at vi hopper ind og ud – og plukker i det som fanger vor interesse.

Uden medlemstilgang, har vi ikke mulighed for at finansiere vore store ambitioner om en årets kunstner.

Vi løb ind i et par bump på vejen; i vor iver for at komme i gang, indgik vi aftale med Marco Evaristti om en street-ballet på Fermaten i slutningen af august. Men vi måtte bakke ud p.gr. af manglende tid og financiering. Vi havde ikke vores organisation på plads og det har taget sin tid. Vi er alle engagerede mennesker i bestyrelsen og flere af dem, har måttet indse at de ikke har den tid det fordrer at løbe foreningen i gang. Så vi er gået fra 9 til 6 tilbageværende bestyrelses medlemmer. Vi indser, at det kræver mere end som så, hvad angår markedsføring og tidsressourcer, for at få foreningen op på de hundrede medlemmer, som vi mener er et bæredygtigt antal.

Vi har diskuteret forskellige scenarier, som kan hjælpe foreningen til videre overlevelse. Vi skal inden for meget overskuelig fremtid have flere medlemmer, ellers har vi ikke et grundlag for foreningen. Vi fremlægger fra bestyrelsens side, et forslag om at gøre det gratis at blive medlem af foreningen, for ad den vej at opnå tilstrækkeligt underlag for et forsat KUNSTWÆRK. Men mere om dette under vedtagelse af kontingent.

Vi har et oplæg for det kommende forenings år, med følgende arrangementer på programmet som vi ønsker at præsentere:

  • fotokunst primo maj
  • årets kunstner – fokus på en dansk nulevende kunstner, som belyses fra flere vinkler, september
  • et arrangement omhandlende kirkekunst i november 2015

Jeg vil gerne afslutningsvis gribe lejligheden til at rette en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Winkler, Mingo Nørager og Belinda Hornshøj. Tak fordi I var med et stykke af vejen.

Og så vil jeg også gerne rette en varm tak til de siddende bestyrelsesmedlemmer; tak for Jeres indsats, gode ideer og bistand gennem det forgangne år, det har været spændende!

Mette Marie Jensen

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen 25. februar 2015 hos Lauritz.com

 

Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Evt.

Valg af dirigent

Valgt blev Orla Bek, der kunne konstatere at generalforsamlingen var afholdt rettidigt og med 17 deltagende medlemmer også beslutningsdygtig.

Beretning fra formanden

Beretningen kan i sin helhed læses på Kunstwærkets hjemmeside.

Beretningen gav anledning til en god debat med positive indlæg til støtte for foreningens videre virke.

Der efterlystes konkrete tiltag til at forøge medlemskredsen, ligesom der efterlystes konkrete tiltag til arrangementer.

Formanden uddybede forslaget om kontingentfrihed som et middel til at opnå en positiv medlemstilgang.
Der blev fra såvel bestyrelsen som medlemmer fremført en række gode forslag til arrangementer, der alle indgår i det videre arbejde.

Formandens beretning blev taget til efterretning

Aflæggelse af revideret regnskab

Regnskabet for 2014 blev fremlagt af foreningens kasserer Orla Bek, udvisende:

Indtægter: kr. 5.995
Udgifter: kr. 7.054
Resultat: kr. – 1.059
Formue kr. 5.579

Regnskabet er underskrevet af den samlede bestyrelse den 3. februar og ligeledes underskrevet af foreningens revisor Per Lindved den 3. februar 2015.

Regnskabet fremgår af foreningens hjemmeside.

Forslag fra bestyrelsen

Den samlede bestyrelse havde rettidigt fremsendt forslag om ændring af vedtægternes § 8 og således at valg af formand udgår, medens der vælges en samlet bestyrelse for 1 år ad gangen og hvorefter bestyrelsesmedlemmerne selv foretager konstituering.

Forslaget blev vedtaget og er efterfølgende indarbejdet i de nye vedtægter, der fremgår af foreningens hjemmeside.

Fastsættelse af kontingentet for det kommende år.

Formanden og kassereren motivere forslaget om at fastsætte kontingentet til kr. 0 og i stedet opkræve et deltagergebyr i forbindelse med de fremtidige arrangementer.

Bestyrelsen vil gerne i kontakt med et stort medlemsantal hvilket også åbner op for muligheden for sponsorater og tilskud.

Det utraditionelle forslag blev efter en god debat vedtaget enstemmigt.

Valg af formand

Punktet udgår som følge af ovenfor anførte vedtægtsændring

Valg af bestyrelse

Som følge af den vedtagne vedtægtsændring var den samlede bestyrelse på valg for 1 år. Mette Marie Jensen, Orla Bek, Steen Mikkelsen, Bo Jensen, Klaus Zartov og Hans Østergaard var indstillet på genvalg.

Der var ikke opstillet andre kandidater, hvorfor nævnte blev valgt.

Formanden takkede de afgående medlemmer Belinda Hornshøj, Kirsten Winkler og Mingo Nørager for et stort engagement i forbindelse med foreningens videreførelse.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valgt blev:

Inge Hauge som 1. suppleant
Belinda Hornshøj som 2. suppleant

Der var ikke modkandidater.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Per Lindvad blev valgt til fortsættende revisor med Gitte Pulsen som suppleant.

Der var ikke modkandidater.

Eventuelt

Det blev fra flere sider tilkendegivet, at man bakker fuldt op omkring foreningens formål og virke og herunder også står til rådighed i forbindelse med de fremtidige arrangementer.

Formanden takkede de fremmødte for konstruktive forslag og god debat.

Tak til dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Efter lidt fortæring med tilhørende drikkevarer gik generalforsamlingen over i et medlemsarrangement i samarbejde med Auktionshuset Lauritz.com.

Som dirigent:
Orla Bek

For referat:
Hans Østergaard