Author Archives: Kunstwærket

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen 25. februar 2015 hos Lauritz.com

 

Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Evt.

Valg af dirigent

Valgt blev Orla Bek, der kunne konstatere at generalforsamlingen var afholdt rettidigt og med 17 deltagende medlemmer også beslutningsdygtig.

Beretning fra formanden

Beretningen kan i sin helhed læses på Kunstwærkets hjemmeside.

Beretningen gav anledning til en god debat med positive indlæg til støtte for foreningens videre virke.

Der efterlystes konkrete tiltag til at forøge medlemskredsen, ligesom der efterlystes konkrete tiltag til arrangementer.

Formanden uddybede forslaget om kontingentfrihed som et middel til at opnå en positiv medlemstilgang.
Der blev fra såvel bestyrelsen som medlemmer fremført en række gode forslag til arrangementer, der alle indgår i det videre arbejde.

Formandens beretning blev taget til efterretning

Aflæggelse af revideret regnskab

Regnskabet for 2014 blev fremlagt af foreningens kasserer Orla Bek, udvisende:

Indtægter: kr. 5.995
Udgifter: kr. 7.054
Resultat: kr. – 1.059
Formue kr. 5.579

Regnskabet er underskrevet af den samlede bestyrelse den 3. februar og ligeledes underskrevet af foreningens revisor Per Lindved den 3. februar 2015.

Regnskabet fremgår af foreningens hjemmeside.

Forslag fra bestyrelsen

Den samlede bestyrelse havde rettidigt fremsendt forslag om ændring af vedtægternes § 8 og således at valg af formand udgår, medens der vælges en samlet bestyrelse for 1 år ad gangen og hvorefter bestyrelsesmedlemmerne selv foretager konstituering.

Forslaget blev vedtaget og er efterfølgende indarbejdet i de nye vedtægter, der fremgår af foreningens hjemmeside.

Fastsættelse af kontingentet for det kommende år.

Formanden og kassereren motivere forslaget om at fastsætte kontingentet til kr. 0 og i stedet opkræve et deltagergebyr i forbindelse med de fremtidige arrangementer.

Bestyrelsen vil gerne i kontakt med et stort medlemsantal hvilket også åbner op for muligheden for sponsorater og tilskud.

Det utraditionelle forslag blev efter en god debat vedtaget enstemmigt.

Valg af formand

Punktet udgår som følge af ovenfor anførte vedtægtsændring

Valg af bestyrelse

Som følge af den vedtagne vedtægtsændring var den samlede bestyrelse på valg for 1 år. Mette Marie Jensen, Orla Bek, Steen Mikkelsen, Bo Jensen, Klaus Zartov og Hans Østergaard var indstillet på genvalg.

Der var ikke opstillet andre kandidater, hvorfor nævnte blev valgt.

Formanden takkede de afgående medlemmer Belinda Hornshøj, Kirsten Winkler og Mingo Nørager for et stort engagement i forbindelse med foreningens videreførelse.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valgt blev:

Inge Hauge som 1. suppleant
Belinda Hornshøj som 2. suppleant

Der var ikke modkandidater.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Per Lindvad blev valgt til fortsættende revisor med Gitte Pulsen som suppleant.

Der var ikke modkandidater.

Eventuelt

Det blev fra flere sider tilkendegivet, at man bakker fuldt op omkring foreningens formål og virke og herunder også står til rådighed i forbindelse med de fremtidige arrangementer.

Formanden takkede de fremmødte for konstruktive forslag og god debat.

Tak til dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Efter lidt fortæring med tilhørende drikkevarer gik generalforsamlingen over i et medlemsarrangement i samarbejde med Auktionshuset Lauritz.com.

Som dirigent:
Orla Bek

For referat:
Hans Østergaard

Generalforsamling 2015

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes

Onsdag 25. februar 2015 kl. 18.00

i Lauritz.coms lokaler, Engdahlsvej 17, 7400 Herning

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af revideret regnskab

3. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag skal være indleveret til foreningens formand senest 11. februar – mettemariejensen@hotmail.com

4. Fastsættelse af kontingentet for det kommende regnskabsår

5. Valg af formand (i lige årstal)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for de år, hvor der er valg)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 19, indbydes til en spændende aften med folkene bag Lauritz.com – Se særskilt udsendt invitation.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN