Author Archives: Kunstwærket

Generalforsamling 2015

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes

Onsdag 25. februar 2015 kl. 18.00

i Lauritz.coms lokaler, Engdahlsvej 17, 7400 Herning

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af revideret regnskab

3. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag skal være indleveret til foreningens formand senest 11. februar – mettemariejensen@hotmail.com

4. Fastsættelse af kontingentet for det kommende regnskabsår

5. Valg af formand (i lige årstal)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for de år, hvor der er valg)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 19, indbydes til en spændende aften med folkene bag Lauritz.com – Se særskilt udsendt invitation.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN